Category Archives: ตำบลบางกระบือ

ตำบลบางกระบือ

ตำบลบางกระบือ is the position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by the focus keyword in category.

ตำบลบางกระบือ เป็นแขวงๆหนึ่งใน 5 แขวงของ เขตบางกอกน้อย

อำเภอบางคนที
แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม เน้นอำเภอบางคนที
พิกัดภูมิศาสตร์: 13°28′6″N 99°56′24″E
อักษรไทย อำเภอบางคนที
อักษรโรมัน Amphoe Bang Khonthi
จังหวัด สมุทรสงคราม
พื้นที่
 • ทั้งหมด 68.89 ตร.กม. (26.60 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561)
 • ทั้งหมด 31,972
 • ความหนาแน่น 464.10 คน/ตร.กม. (1,202.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 75120
รหัสภูมิศาสตร์ 7502
ที่อยู่
ที่ว่าการ
ที่ว่าการอำเภอบางคนที เลขที่ 10
หมู่ที่ 6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

บางคนที เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม เดิมชื่อ อำเภอสี่หมื่น ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อในปี พ.ศ. 2457 มาเป็นชื่อ บางคณฑี

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 11 มิถุนายน 2454 โอนพื้นที่อำเภอสี่หมื่น และอำเภอแม่น้ำอ้อม เมืองราชบุรี ไปขึ้นกับเมืองสมุทรสงคราม[1]
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2456 ยกเลิกอำเภอสี่หมื่น และอำเภอแม่น้ำอ้อม เมืองราชบุรี เนื่องจากได้โอนไปอยู่ในการปกครองของเมืองสมุทรสงครามแล้ว[2]
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2457 เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอสี่หมื่น มณฑลราชบุรี เป็น อำเภอบางคณฑี[3][4]
 • วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลยายแพง แยกออกจากตำบลกระดังงา และตำบลจอมปลวก ตั้งตำบลบางกระบือ แยกออกจากตำบลบางพรม และตำบลจอมปลวก[5]
 • วันที่ 17 กันยายน 2498 จัดตั้งสุขาภิบาลกระดังงา ในท้องที่บางส่วนของตำบลกระดังงา[6]
 • วันที่ 26 มีนาคม 2506 จัดตั้งสุขาภิบาลบางนกแขวก ในท้องที่ทั้งหมดของตำบลบางนกแขวก และพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางคนที[7]
 • วันที่ 7 กันยายน 2525 ตั้งตำบลบ้านปราโมทย์ แยกออกจากตำบลบางยี่รงค์ และตำบลบางสะแก[8]
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลกระดังงา และสุขาภิบาลบางนกแขวก เป็นเทศบาลตำบลกระดังงา และเทศบาลตำบลบางนกแขวก ตามลำดับ
 • วันที่ 15 กันยายน 2547 ยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล (1,2,3)[9]
  • (1) ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปราโมทย์ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก และเรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก
  • (2) ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ และเรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ
  • (3) ยุบองค์การบริหารส่วนตำบลยายแพง รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที และเรียกชื่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบางคนทีมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบางคนทีแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 13 ตำบล 101 หมู่บ้าน

 แผนที่

1. กระดังงา (Kradangnga) 13 หมู่บ้าน 8. บางกุ้ง (Bang Kung) 7 หมู่บ้าน
2. บางสะแก (Bang Sakae) 7 หมู่บ้าน 9. จอมปลวก (Chom Pluak) 7 หมู่บ้าน
3. บางยี่รงค์ (Bang Yi Rong) 10 หมู่บ้าน 10. บางนกแขวก (Bang Nok Khwaek) 7 หมู่บ้าน
4. โรงหีบ (Rong Hip) 9 หมู่บ้าน 11. ยายแพง (Yai Phaeng) 5 หมู่บ้าน
5. บางคนที (Bang Khonthi) 9 หมู่บ้าน 12. บางกระบือ (Bang Krabue) 5 หมู่บ้าน
6. ดอนมะโนรา (Don Manora) 8 หมู่บ้าน 13. บ้านปราโมทย์ (Ban Pramot) 6 หมู่บ้าน
7. บางพรม (Bang Phrom) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบางคนทีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลกระดังงา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกระดังงา
 • เทศบาลตำบลบางนกแขวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนกแขวกทั้งตำบล และบางส่วนของตำบลบางคนที
 • เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางกระบือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระบือทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระดังงา (นอกเขตเทศบาลตำบลกระดังงา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสะแกและตำบลบ้านปราโมทย์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโรงหีบและตำบลบางกุ้งทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคนที (นอกเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก) และตำบลยายแพงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมะโนราทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพรมทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจอมปลวกทั้งตำบล

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

สถาบันอุดมศึกษา[แก้]

อำเภอบางคนทีเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อตั้นเมื่อปี พ.ศ. 2553[10]

บางกระบือ แผ่นใส ใสกระจก

บางกระบือ แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย บางกระบือ แผ […]

บางกระบือ ลูกหมุน ระบายอากาศ

บางกระบือ ลูกหมุน ระบายอากาศ พร้อมแผ่นฐาน บางกระบือ ลูก […]

Call Now Button